sportbelijning
kunstgras recycling

 

Sportbelijningen:

Overige belijningen:

 

bestek tekeningen sportvelden

 

Toepassingen en belijningsadvies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recycling van kunstgras sportvelden

Kunstgras recycling is een actueel onderwerp. Door een uitzending van Zembla ""De Kunstgrasberg"" van woensdag 12 september 2018, is het recycling proces van kunstgras negatief in het nieuws gekomen. In de ZEMBLA-uitzending schets ZEMBLA het volgende beeld: ""recyclingbedrijven kunstgras overtreden structureel de milieuregels"" en ""ten koste van het milieu wordt hier geld verdiend""

Dit is de 4e ""Zembla"" uitzending met het onderwerp kunstgras. Kunstgras is hierdoor een soort meetlat geworden van veel actuele ""maatschappelijke"" onderwerpen.

Product, vervuiling, journalistiek interpretatie, normen, wetgeving, praktijk, duurzaamheid, recycling. Met deze pagina gaat we dieper in de betreffende materie, feiten en mogelijke oplossingen en kansen.

recycling kunstgras

 

Afvoer kunstgras sportveld wet milieubeheer

Bij renovatie van kunstgrasvelden komen diverse materialen vrij. Deze materialen worden opgeslagen, afgevoerd naar een verwerker of opnieuw toegepast in het kunstgrasveld. Wanneer sprake is van een afvalstof (zoals de vrijgekomen toplaag / kunstgras, met of zonder infill) moet de ontdoener (vaak een gemeente) rekening houden met de eisen en regels die voortkomen uit de afvalstoffenwetgeving. (Wet Milieubeheer).

De Wet Milieubeheer geeft voorts definities aan, onder meer voor het begrip wat is een “afvalstof”. Een relevant onderdeel van de Wet milieubeheer is hoofdstuk 10 dat gaat over afvalstoffen. In dit hoofdstuk worden alle aspecten voor het afvoeren en beheer van afvalstoffen geregeld. Dit betreft zaken als vergunningverlening, doelstellingen, melding/registratie en het exporteren van afval. Diverse zaken zijn nader uitgewerkt in besluiten en regelingen. Zo is het melden en registreren van afvalstoffen nader uitgewerkt in het “Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen” en de bijbehorende regeling. Een regeling op Europees niveau is van directe toepassing, zoals de Europese Verordening voor de Overbrenging van Afvalstoffen.

Een ontdoener heeft de verplichting om via de wet milieubeheer zich te ontdoen van een afvalstof. Veel gemeenten als ontdoener nemen in bestek of werkomschrijvingen eisen op.(afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting) Als een hoofdaannemer namens de eigenaar (ontdoener) het afvalproduct brengt bij een ""erkende verwerker of de ontvanger"" en de ontvanger accepteert het afval product volgens de procedure (begeleidingsbrieven en erkende verwerker) dan is de ontdoener gevrijwaard van het afval en verder verplichting. Juiste documenten en registratie van hoeveelheden zijn een belangrijk van bewijslast. De erkende verwerker neemt bij inname de juridische verplichting van het afval product over. Het is wel belangrijk dat de erkende verwerker op de VIHB lijst staat als inzamelaar. VIHB-lijst (Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars). Wat de erkende verwerker er mee doet is niet aan ontdoener. Dit is in de praktijk niet door een ontdoener te controleren. Wel worden door enkele gemeenten nagedacht over kunstgras afval problematiek. Er zijn gemeenten die bewust een restproduct van het kunstgras recycling proces kopen in het kader van de circulaire economie. Dat dit nog niet afdoende is voor een oplossing voor de gehele afvalberg is duidelijk. De vraag naar circulaire producten vanuit de opdrachtgevers liggen er zeker. Het controle proces (toezicht en handhaving) van de betreffende milieuvergunning en wetgeving ligt bij de betreffende gemeente van huisvesting afvalverwerker samen met de betreffende provincie.

Renovatie kunstgras voetbalvelden

uitkloppen kunstgras

Er worden in Nederland per jaar ca.150-200 st kunstgras voetbalvelden gerenoveerd.

Definitie van renovatie is: aanpassing, modernisering, vervanging. Renoveren is het vervangen van de kunstgras toplaag. Dit zijn voornamelijk velden tussen de 8 en 15 jaar oud. Deze kunstgrasvelden (KNVB wedstrijdvelden) voldoen in veel gevallen niet meer aan de NOC&NSF KNVB 2-18 gebruiksnorm. Hoeveelheid oppervlakte op te ruimen en af te voeren kunstgras is afhankelijk van formaat van het te renoveren kunstgrasveld.

Oppervlakte kunstgras is exclusief de buitenste 0,5 m, deze bestaat bij 90% van de kunstgrasvelden uit een betontegel. (zie foto) Hieronder oppervlakte op te ruimen kunstgras per soort veld. In Nederland hebben 90 % van de kunstgrasvelden het formaat: KNVB bijveld.

 

transport kunstgras

Dit komt neer op ca. 1.100.000 en 1.520.000 m2 voetbal kunstgras per jaar. Dit staat nog los van te renoveren kleinere voetbalvelden (trapveldjes) en trainingsvelden.

Hoeveelheid af te voeren materialen (ton) is afhankelijk van de toegepaste kunstgras vezelhoogte (systeem met of zonder foam) en type infill.

Bij een op te ruimen kunstgrasvoetbalveld komt ca. 350 - 400 ton aan grondstof / afval vrij. Meeste gewicht bestaat uit het gebruikt infill zand. Zand weegt ca. 1,6 ton per m3. Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen is ook afhangelijk van gekozen type kunstgras, poolhoogte, type infill en toepassing van foam. Het feit is ook dat deze hoeveelheid voornamelijk in de periode: juni-augustus van elk jaar vrijkomen. Het is dus logisch dat opslag locaties dan einde van de zomer vol liggen met kunstgrasrollen. Recycling bedrijven moet ook de tijd krijgen om het afvalproduct te recyclen. Een op te ruimen voetbalveld kunstgrasveld bestaat gemiddeld uit de volgende componenten.

Het probleem voor nu is: aantal erkende recyclingbedrijven voor recyclen kunstgras en het scheiden en wassen van mengsel zand/infill. Er is onvoldoende capaciteit voor dit belangrijke scheidingsproces.

 

Verwerking kunstgras

De verwerking van kunstgras in Nederland moet voldoen aan de minimumstandaard uit het Landelijk AfvalbeheerPlan(LAP). De infill en kunststoffen waaruit het kunstgras bestaat moeten zo veel mogelijk gescheiden worden. De minimumstandaard voor de verwerking van deze gescheiden materialen is voornamelijk recycling. In het LAP wordt dit nader toegelicht: https://lap3.nl/publish/pages/120693/lap3_sp84_overige_recyclebare_monostromen_28_12_2017.pdf. .

 

Euralcode afvoer kunstgras

Vrijkomende kunstgras (sportveld) is een afvalstof. Het begrip ‘afvalstof’ is sinds 1975 gedefinieerd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) als “elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen”. Bij de wijziging van deze richtlijn in 2008 zijn naast de definitie van het begrip ‘afvalstof’ (artikel 3) twee nieuwe bepalingen geïntroduceerd om onderscheid te maken tussen afvalstoffen en producten (niet-afvalstoffen): artikel 5 (bijproducten) en artikel 6 (einde-afvalstatus). Toetsing afval of grondstof zie deze link: Afval of grondstof.

Een afvalstof dient conform wet milieubeheer afgevoerd te worden onder een afvalstof ""Euralcode"".

 

Uitleg en noodzaak Euralcode: Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze Europese afvalstoffenlijst (EURAL) bevat circa 840 verschillende afvalstoffen, deels gerangschikt naar herkomst, namelijk de bedrijfstak of bedrijfsactiviteit waarbij de afvalstof vrijkomt of naar soort van afvalstof. Elke afvalstof is voorzien van een zes-cijferige code (euralcode). Kunstgras valt onder 17.02 en kunstgras met infill valt onder 17.09. Hieronder de verschillende Euralcodes met betrekking tot kunstgras.

 

De ontdoener (eigenaar) dient de Euralcode te vermelden in bestekken of werkomschrijvingen en de aannemer / transporteur dient de Euralcode op de transport begeleidingsformulieren te vermelden.

In de praktijk is het lastig om uit oude kunstgrasvelden de infill te verwijderen. In 98 % van de kunstgras renovaties doet de eigenaar dit niet en gaat het kunstgras met infill naar een erkende verwerker. Er zijn machines in de markt die de kunstgrasmatten op het veld kunnen uitkloppen.

Hierbij een link naar: bepaling Euralcode

Hierbij een link naar Bodemplus+: Mogen bouwstoffen die vrijkomen bij de renovatie van een kunstgrasveld, zonder milieu hygiënische keuring hergebruikt worden

Gerecycled’ klinkt sympathiek, maar staat niet automatisch gelijk aan duurzaam

recycling

 

Verantwoorde en duurzame verwerking van oude kunstgrasvelden

Het is belangrijk dat de branche nadenkt over de gehele waarde keten van kunstgras en de bijbehorende recycling. Dat begint al bij de vezel producent (de partij die de kunstgras vezel maakt) de kunstgras producent (de partij die kunstgras als product maakt (tuften of weven) en de klant (eis over duurzaamheid / recyclebaar van het gewenste product na afschrijving). Dus alle betrokkenen in de kunstgras waardeketen (van product tot afvalproduct) moeten samen werken & nadenken over de recycling mogelijkheden om van de infill, backing en vezels van gebruikte kunstgrasvelden weer hoogwaardige nieuwe producten te maken.

Zie ook sectorblad 84 van het LAP 3. In LAP3 wordt het landelijke afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029.

Hierbij een link sectorblad 84: monostromen

 

Mooie voorbeelden en producten afkomstige uit de kunstgras recycling industrie

Er zijn de laatste jaren (nog voor de Zembla uitzending) al ontwikkelingen opgestart voor inzet grondstoffen afkomstige van de kunstgras recycling. Door de zembla uitzending is dit proces is een stroomversnelling gekomen, ook als onderdeel van de oplossing "voorkomen kunstgrasberg".

Recycling is een term die wordt gebruikt voor het opnieuw gebruiken van materialen en grondstoffen van producten. In Vlaanderen wordt dit proces ook wel recyclage genoemd.

Recyclen kan worden vertaald met het opnieuw in de omloop brengen van grondstoffen omkomstig van afval (zoals kunstgras incl. infill). Als de kwaliteit van gerecyclede producten lager is dan de kwaliteit van de oorspronkelijke grondstof dan spreekt men ook wel van downcycling.

De ultieme vorm van "duurzaam" is Cradle to Cradle. Het betekent dat de grondstoffen die je gebruikt volledig hergebruikt kunnen worden, zonder hun waarde te verliezen.

De vrijgekomen kunstgrasvezel kan je niet opnieuw omsmelten (opnieuw extruderen) en opnieuw gebruiken in een nieuwe ""zelfde kwaliteit"" kunstgrasvezel. Tot op heden is dit door de producent van kunstgrasvezel als cradle tot cradle principe zover wij weten niet gelukt. De kwaliteit is slechter dan het oorspronkelijke product.

Hierbij enkele voorbeelden van hergebuik grondstoffen uit kunstgras recycling industrie, veel producten zijn downcycling:

recycling drainage kunstgras

recycling kantplank zorgplicht kunstgras

 

Hierbij een : kunstgras recycling film

 

Hierbij een link naar kennis: artikel kunstgras recycling

 

Gratis advies en beheer informatie over sportvelden en sportaccommodaties

Wij als sportbelijning.nl stellen kennis en informatie (gratis) te beschikking. Dit doen wij vanuit maatschappelijk belang. Wij zien dat kennis erg geisoleerd aanwezig is of alleen tegen betaling of lidmaatschap beschikbaar komt. Dit vinden wij geen goed uitgangspunt. Wij vinden als sportbelijning.nl dat technische kennis en vooral praktijk ervaring (en mogelijke oplossingen) openbaar gedeeld moet worden. Alleen dan kan de branche groeien en daar waar mogelijk verbeteren. Heeft u gerichte vragen of technische verbeteringen en/of aanvullinge neem dan contact met ons op!