kunstgras versus natuurgras
voetbalveld maatvoering

 

Sportbelijningen:

Overige belijning en figuratie:

 

bestek tekeningen sportvelden

 

Toepassingen en belijningsadvies:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleid beslissing sportondergrond: kunstgras versus natuurgras

In het algemeen heeft de sport in Nederland de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Meer mensen sporten en leggen steeds meer verband tussen sport en gezondheid. In de afgelopen 2 jaar zit er een stijgende lijn in het aantal mensen die actief sporten en zich aansluiten bij een sportvereniging. Daarnaast is het maatschappelijk aanzien van sport gestegen. Kortom sporten, bewegen en gezondere levensstijl zijn belangrijke waarden geworden die actief worden gepropageerd.

Het aantal mensen dat actief sport en zich aansluiten bij een sportvereniging neemt langzaam weer toe. De verwachting is dat deze groei de komende jaren zal aanhouden. De mate waarin een vereniging kan groeien is echter afhankelijk van de ruimte, de capaciteit en de kwaliteit van bestaande sportvelden bij een vereniging. Een toename van het aantal leden gaat samen met een toenemende behoefte aan capaciteit om te kunnen trainen en/of wedstrijden te kunnen spelen. Als een sportvereniging door toename van het aantal leden, kwaliteitsverarming van de natuurgras sportvelden en capaciteitsproblemen te maken krijgen is de aanleg van een kunstgrasveld een oplossing voor deze problemen.

voetbalbelijning

Noodzaak kunstgras of natuurgras beleid vraagstuk

De vraag naar kunstgras kan zijn ingegeven door een zekere noodzaak of meer een gevolg zijn van de ambitie tot groei en kwaliteitsverbetering. Om voor kunstgras in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een bepaalde urgentie. Deze kan onder andere het gevolg zijn van een structureel tekort aan velden (voor wedstrijden en/of training). Voor het bepalen van een capaciteitstekort worden de normen van landelijke sportbond gehanteerd. Duidelijk moet zijn of de landelijke sportbond een uitgesproken voorkeur heeft voor sport (officiele wdstrijden) op natuurgras of kunstgras.

 

Positieve geluiden kunstgras versus negatieve geluiden kunstgras

De meningen over kunstgras zijn binnen de voetbalwereld verdeeld. Er zijn positieve geluiden en er zijn negatieve geluiden, met name van de echte natuurgrasliefhebbers. Toch is het een feit dat steeds meer clubs kunstgrasvelden krijgen. De belangrijkste reden hiervoor is toch wel dat de speelcapaciteit wordt verhoogd en er nagenoeg altijd op gespeeld kan worden. De sportbonden(KNVB/KNKV) spelen ook in op deze ontwikkelingen en lasten tegenwoordig bijna nooit meer een volledig wedstrijdprogramma af. Daar waar mogelijk moet op kunstgras worden doorgespeeld. Om te kunnen bepalen of de aanleg van kunstgras noodzakelijk of wenselijk is, is het verstandig een aantal criteria te ontwikkelen aan de hand waarvan bepaald wordt of er een investering in kunstgras plaats gaat vinden.

Om de criteria goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat vooraf wat algemene informatie bekend is over kunstgras.

 

Kunstgras is ruimtebesparing.

Een kunstgrasveld kan als wedstrijdveld maar ook als trainingsveld fungeren. Daar waar een trainingsveld en een wedstrijdveld vervangen wordt door 1 kunstgrasveld ontstaat er een besparing van ongeveer 8000m2 (oppervlakte van een voetbalveld). Wanneer een kunstgrasveld wordt aangelegd ter vervanging van drie natuurgras velden, is dat uiteraard het dubbele. De aanleg van kunstgras bespaart dus ruimte. Die ruimtewinst kan ingezet worden op andere planologische ontwikkelingen.

Op basis van het hierboven genoemde zijn bij de afweging wel/geen aanleg kunstgras de volgende algemene uitgangspunten van toepassing (zie onderstaande).

 

1. Noodzaak kunstgras

Eis sportbond, de club kan aantonen dat kunstgras voor hun sport de gangbare norm is, zie tekst noodzaak kunstgras (dus voor Hockey en Korfbal zeker).

2. Capaciteit sportveld

Soms kan het noodzakelijk zijn om kunstgrasvelden aan te leggen omdat er een gebrek is aan capaciteit (geobjectiveerd door hantering van de NOC*NSF normen). Dat gebrek aan capaciteit kan dan meerdere oorzaken hebben. De velden kunnen bijvoorbeeld liggen in een woonwijk en de mogelijkheden voor uitbreiding zijn niet meer aanwezig. De capaciteit kan dan vergroot worden door de aanleg van een kunstgrasveld. Kunstgras is altijd bespeelbaar en er kan op worden getraind en gespeeld. Aparte trainingsvelden zijn dan niet meer noodzakelijk. Deze problematiek komt vooral voor in grote steden. Ook bij clubs in kleine dorpen kan het soms lastig zijn om uit te breiden omdat er bijvoorbeeld waardevol gebied verloren gaat met de aanleg van extra velden.

3. Combinatie wedstrijdveld/trainingsveld

De kosten van een kunstgrasveld (aanleg) zijn 3 tot 4 x hoger dan de kosten van een natuurgrasveld (aanleg). (ook afhangelijk van keuze infill en bestaande ondergrond) Dat betekent voor de gemeente dat een investering in een kunstgrasveld financieel gezien alleen uit kan wanneer een club een trainingsveld en een wedstrijdveld inlevert voor een kunstgrasveld. Dat kan alleen aan de orde zijn als er minimaal voor één veld vervanging noodzakelijk is.

4. Mede gebruik kunstgrasveld.

Met de aanleg van een kunstgrasveld wordt niet alleen de capaciteit uitgebreid maar nemen ook de gebruiksmogelijkheden toe. Denk hierbij aan multifunctioneel gebruik, wedstrijd- en trainingsactiviteiten op hetzelfde veld en organisatie van andere evenementen.

5. Mede gebruik veld accommodatie.

Door de capaciteitsverhoging wordt uitbreiding en/of mede gebruik van de accommodatie mogelijk.

6. Bijzondere omstandigheden aanleg kunstgrasveld

Er kunnen zich zaken voordoen die ertoe kunnen leiden dat de aanleg van een kunstgrasveld onontkoombaar is. Hiervoor worden geen criteria ontwikkeld maar zal per locatie gemotiveerd moeten worden aangegeven waarom een kunstgrasveld noodzakelijk is.

natuur grasveld

 

Bijgevoegd een opsomming waarin de belangrijkste voor en nadelen tussen kunstgras en natuurgras op een rijtje zijn gezet.

 

Voordeel kunstgras sportondergrond

 

Nadeel kunstgras sportondergrond

 

Voordeel natuurgras sportondergrond

 

Nadeel natuurgras sportondergrond

 

wateroverlast natuur grasveld

 

Gratis kennis kunstgras en natuurgras sportvelden

Wij als sportbelijning.nl stellen kennis en informatie (gratis) te beschikking. Dit doen wij vanuit maatschappelijk belang. Wij zien dat kennis erg geïsoleerd aanwezig is of alleen tegen betaling of lidmaatschap beschikbaar komt. Dit vinden wij geen goed uitgangspunt. Wij vinden als sportbelijning.nl dat technische kennis en vooral praktijk ervaring (en mogelijke oplossingen) openbaar gedeeld moet worden. Alleen dan kan de branche groeien en daar waar mogelijk verbeteren. Heeft u gerichte vragen of technische verbeteringen en/of aanvullingen neem dan contact met ons op!

 

 

De op deze site aanwezige tekst en foto's mogen niet zonder toestemming van www.sportbelijning.nl worden vermenigvuldigd. Alle beelden, tekeningen, illustraties en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van www.sportbelijning.nl - tenzij anders vermeld - en worden beschermd door nationale en internationale wetten. Deze beelden mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toelating van www.sportbelijning.nl. Het gebruik van deze beelden/teksten impliceert dat u www.sportbelijning.nl als eigenaar vermeldt. Door deze site te raadplegen of één of meer beelden te downloaden, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Onze disclaimer is van toepassing. http://www.sportbelijning.nl/disclaimer.html. Gebruik van deze gegevens is op eigen risico.